Uncategorized


Quy trình viết bài chuẩn SEO trên wordpress

I Chọn topic và nghiên cứu từ khoá Dùng 3 công cụ để đo lường https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/ http://www.google.co.uk/trends/ http://ubersuggest.org/ Chọn từ khoá chính từ keyword planner và google trend, chọn thêm khoảng 2 từ khoá phụ liên quan đến từ khoá chính. Ubersugest giúp tìm thêm các từ khoá dài vì dụ thay vì Vietnamese coffee […]